Igapäevaelu toetamise teenus

Erivajadustega Inimeste Toetusühing ( EIT ) Tugiliisu osutab igapäevaelu toetamise teenust Tallinnas ja Harju maakonnas elavatele täiskasvanud vaimupuudega inimestele.

 

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedast ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenust on õigus saada täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

- isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire
- isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

 Teenuse raames:
- kujundatakse inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades tema terviseseisundit, 

 - juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel,

 - juhendatakse aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel,

 - juhendatakse tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel,

 - kujundatakse tööoskusi ja võimaldatakse töö tegemise harjutamist,

 - nõustatakse inimese lähedasi, sealhulgas temaga samas eluruumis elavaid inimesi tema käitumise ja suhtlemise eripärades,

 - toetatakse teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega inimesi toetavate gruppide tegutsemist nende juhendamise ja nõustamise kaudu,

 - kaasatakse inimest muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks. 

 Kuhu pöörduda?  

 Teenust saama suunamist ja teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA)

Teenuse taotlemiseks vajalikud dokumendid 

 Kui inimene soovib taotleda igapäevaelu toetamise teenust, peab ta esitama SKA-le taotluse. Abi saamiseks võib pöörduda SKA juhtumikorraldaja poole. Taotluse võib esitada inimene ise või tema seaduslik esindaja. Taotluses on inimesel õigus valida endale sobiv teenuseosutaja, kelle juures teenust saada soovitakse.
Teenuse saamiseks peab inimesel olema psühhiaatri suunamiskiri või rehabilitatsiooniplaan soovitusega kasutada igapäevaelu toetamise teenust oma parima toimetuleku tagamiseks.   

Teenust saama suunamine

 Teenust saama suunamist korraldab SKA. Kui inimesel on õigus teenust saada, väljastab SKA talle kas suunamisotsuse või teate järjekorda võtmise kohta 15 tööpäeva jooksul taotluse ja kõikide nõutavate dokumentide saamisest arvates. Inimese võib teenust saama suunata kuni 5 aastaks.  

Suunamisotsus

 SKA, inimene ise või tema seaduslik esindaja ja teenuseosutaja lepivad kokku kuupäeva, millal inimene hakkab teenust saama. Nimetatud kuupäev märgitakse suunamisotsusele ning inimene peab pöörduma teenuseosutaja poole kokku lepitud päeval, kuid mitte hiljem kui kolme päeva jooksul alates kokkulepitust.  Kui inimene ei ole kolme päeva jooksul kokkulepitud kuupäevast arvates teenuseosutaja poole teenuse saamiseks pöördunud, ei ole tal enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada. Kui suunamisotsuses kokku lepitud kuupäev on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib SKA inimese taotlusel ja kokkuleppel erihoolekandeteenuse osutajaga leppida kokku uue kuupäeva, millest algab erihoolekandeteenuse osutamine. 

Teenuse korraldus
Kliendi ja teenuseosutaja vahel sõlmitakse leping.
Klient koostab koos tegevusjuhendajaga tegevusplaani, lähtudes teenusele suunamiskirjast. Iga Kliendi kohta on avatud isiklik toimik.

EIT Tugiliisu osutab igapäevaelu toetamise teenust, teenusele suunatud kliendi elukohas.

Lisaks vajalik:

Taotlus Sotsiaalkindlustusametile.
Psühhiaatri hinnang.
Isikut tõendava dokumendi koopia.
Suunamiskiri psüühilise erivajadustega inimeste hoolekande teenusele.