eetilise tegutsemise põhimõtted

Eetilise käitumise põhimõtete eesmärk on toetada töötajat igapäevases töös, abistades toimetulekuraskustega inimesi ja väärtustades sotsiaaltöö, kui eriala mainet.

Klient – iseseisvaks toimetulekus abi vajav isik.

Sihtgrupp – iseseisvaks või leibkondlikuks toimetulekuks abi vajav laiem inimeste ring.

EIT Tugiliisu töötaja käitumise eetilised põhimõtted:

 1. Töötaja õigustab kliendi usaldust.
 2. Töötaja on oma käitumiselt ja suhtlemiselt avatud, hooliv ning innustav.
 3. Töötaja toetab inimese loomupärast väärtust ning õigust väärikale kohtlemisele.
 4. Töötaja on diskrimineerimise vastu.
 5. Töötaja tunnustab ja austab sihtgrupi mitmekesisust.
 6. Töötaja kannab hoolt ressursside säästliku, õiglase ja vajadustele vastava jaotamise eest.
 7. Töötaja kohustub märkama ja pöörama tähelepanu olukordadele, kus sihtgruppi kuuluv inimene elab alandavas-, ebaõiglases- või kahjustavas keskkonnas.
 8. Töötaja käitumise alus on humaansel inimkäsitlusel põhinev hoiak.
 9. Töötaja töövahendiks on teadmised, oskused, kogemused ja kutse-eetika.
 10. Töötaja innustab sihtgruppi võtma vastutust enese elukorralduse eest.
 11. Töötaja lähtub töös kliendiga oma kompetentsuse piiridest (ei anna lubadusi, mida ei suuda täita).
 12. Töötaja suunab kliendi teise töötaja juurde kui tekib kliendiga väärtuste- või rollikonflikt. Teavitab antud olukorrast tööandjat.
 13. Töötaja aktsepteerib kliendi või koostööpartneri õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele.
 14. Töötaja annab kliendile ja koostööpartnerile teavet neile arusaadavl viisil.
 15. Töötaja respekteerib kolleegide ja koostööpartnerite arvamusi ja väljendab vastutustundlikul viisil tunnustust ja kriitikat.
 16. Töötaja jagab ja vahetab kogemusi ja teavet kolleegidega ning samas võtab vastutuse info sisu eest.
 17. Töötaja on valmis ära kuulama, toetama ja jõustama nii klienti kui kolleegi.
 18. Töötaja järgib eriala eetilisi standardeid, vastutab tööaalal tehtud otsuste ja valikute eest.
 19. Töötaja arendab oma oskusi ja teadmisi, toetudes uurimustele ja praktilise töö analüüsidele.
 20. Töötaja tegutseb ausalt, eristab piire oma isikliku elu, tööelu ja ühiskondliku tegevuse vahel.
 21. Töötaja ei kasuta oma positsiooni (kliendi suhtes) isikliku heaolu saavutamiseks.
 22. Töötaja järgib EIT Tugiliisu eetilise käitumise põhimõtteid ning sekkub olukorras, kus märkab kellegi kõrvalekaldeid eetilisest käitumisest.

 

Eetilise käitumise põhimõtete koostamisel on kasutatud „Sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit“, koostaja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon.